காதல் கவிதை: சின்ன சின்ன பார்வை

சின்ன சின்ன பார்வைகளால்
வளருகின்ற காதல்
சின்ன சின்ன வார்த்தைகளால்
கலைந்துவிடக்கூடாது

by

மணிதுரோகி

Submitted on July 27, 2015 by மணிதுரோகி
Advertisement
Disqus Comments