காதல் கவிதை: இதயம்…

இதயத்தை விட்டு வெளியே வந்து
வலியை தந்து விலகி செல்கிறாய் ஏனடி

by
மணிதுரோகி

Submitted on July 28, 2015 by kavimani
Advertisement
Disqus Comments