கவிதை: ரசிக்க தெரிந்தவன் நான்

ரசிக்க தெரிந்தவனுக்கு இருட்டு கூட அழகுதான்..

மணிதுரோகி..!<®

Submitted on August 22, 2016 by மணிதுரோகி..!<®
Advertisement
Disqus Comments