கவிதை: மரங்கள்…

அளவில்லாத மக்கள் தொகையால்

அழிவில்லாத விஞ்ஞானத்தால்

அறிவில்லாத மனித இனத்தால்

நான் அழிந்து கொண்டிருக்கிறேன்

என்னை காப்பாற்றுங்கள்

என்றது !

வானுயர்ந்த மரங்கள்…

Submitted on December 23, 2016 by pushpa
Advertisement
Disqus Comments