கவிதை: மனதிள் ஏற்பட்ட காயங்கள்

வெளியே காண்பிக்க முடியாத காயங்கள் என்னுள்..!<®
அதை அழுது தீர்ப்பதா
இல்லை அனு அனுவாய்
அனுபவித்து சாவதா..!<®

மணிதுரோகி..!<®

Submitted on August 22, 2016 by மணிதுரோகி..!<®
Advertisement
Disqus Comments