கவிதை: உன் இதயத்தில் நான் இருப்பேன்…

உன் கண்கள் பார்க்கும் தொலைவில் நான் இல்லையென்று கவலைப்படாதே,,,
நீ நினைத்து பார்க்கும் அளவிற்கு உன் இதயத்தில் தான் இருக்கின்றேன்…

by

மணிதுரோகி

Submitted on July 27, 2015 by மணிதுரோகி
Advertisement
Disqus Comments